Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

   

     Do katastra zapísaná Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Borovce