Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

   

     Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Borovce